BACK

創高珠寶有限公司(珍珠)

香港九龍尖沙咀赫德道6號好德商業大廈13樓A室

聯繫人:區曉恩小姐
電話:(852) 3151 7631 ; (852) 2723 7178 ; (852) 3623 3173
傳真:(852) 3151 7630
電郵:fannyan1738@yahoo.com.hk      
網址:www.junglepearl.com   

 

業務:

珍珠批發

 

香港業務地址:

BACK

相關文章

開始在上面輸入您的搜索詞,然後按回車進行搜索。按ESC取消。

返回頂部